Det siger andre


ITCN og Tradium i godt parløb

I 2011 besluttede Tradium at indmelde sig i det administrative it-fællesskab IT Center Nord. Den vigtigste begrundelse var et ønske om højere driftsstabilitet på it.

Tradium kan uden tvivl konstatere, at driftsstabiliteten er blevet markant højere efter omlægning til IT Center Nord.  I elevtilfredshedsundersøgelsen i 2011 var elevernes oplevelse af og tilfredshed med it steget markant. Vi har også fået langt bedre fokus på it-sikkerhed og procedurerne forbundet med det.

I det daglige oplever vi et professionelt samspil med IT Center Nord, som er lyttende og aktive i forhold til at forbedre og udvikle sine services. Vi er fx i god dialog om fortsat at have fokus på styrket kommunikation, hvilket har betydet, at it-fællesskabet nu er ved at afprøve et koncept til måling af den interne brugertilfredshed på medlemsskolerne, hvorved kvalitetsudviklingen kan målrettes og justeres i forhold til konkrete behov. 

Lars Michael Madsen
Direktør, Tradium

Lars _michael _madsen _stor

VUC&hf Nordjylland valgte i sin tid at være med i IT Center Nord fællesskabet fordi vi først og fremmest ville have den bedst mulige driftssikkerhed både teknisk, videnmæssigt og personalemæssigt. Dette valg har vi aldrig fortrudt. Tværtimod giver fællesskabet nye spændende og kvalificerede muligheder for at vi kan være helt ajourført på it-området.

Svend Madsen
Forstander, VUC&hf Nordjylland

Svend _madsen

I forbindelse med etableringen af Erhvervsakademi Dania blev det besluttet, at vi ville indgå i det IT-administrative fælleskab IT Center Nord. Inden da havde vi naturligvis gjort os nogle grundige overvejelser. Jeg havde en fortid som akademichef hos Tradium, der på daværende tidspunkt havde valgt at drifte IT i regi af IT Center Nord-samarbejdet. Her havde jeg oplevet, hvordan vi fik et mærkbart løft på dette for undervisningen så vitale område. Vores årlige tilfredshedsundersøgelser hos de studerende lå i bund. Men allerede efter det første halve års drift, hvor der var foretaget betydelige omlægninger og ændringer af processer, kunne vi aflæse konkrete resultater i form af signifikant højere tilfredshed med IT hos vores studerende. Også blandt medarbejderne var der hurtig gevinst på tilfredshedsskalaen. Og endelig gør det bestemt ikke noget, at vi også kan se klare omkostningsbesparelser i forhold til vores tidligere drift.

Anders Graae Rasmussen
Vicerektor, Erhvervsakademi Dania

Anders Graae Rasmussen

Siden 2012 har Mariagerfjord Gymnasium haft en supportaftale med IT Center Nord. ITCN supporterer flere forskellige uddannelsesinstitutioner og var fra starten åbne for vores særlige behov og klar med løsninger. Selve overgangen blev gennemført professionelt og hurtigt, og siden har internet, print, backup og opdatering af maskinparken været en stabil funktionalitet på skolen.

Oppetiden på internetforbindelsen er meget høj, og i de få perioder, hvor der har været udfald, har centeret haft ressourcerne til at fokusere på hurtigt at afhjælpe fejlen og samtidig informeret løbende om problemets årsag, omfang og løsning.

Organisationen er brugerstyret og udsprunget af undervisningssektoren. Udviklingen foregår i tæt samarbejde med undervisningsinstitutionerne, og der er stor lydhørhed over for, hvordan forholdene opleves helt ude i det enkelte undervisningslokale.

Udgifterne til centerets drift fordeles efter en gennemskuelig nøgle og ligger, så vidt vi er bekendt, i underkanten af, hvad vi skulle betale hos andre supportcentre.

Vi er meget tilfredse med de ydelser, ITCN leverer, og med vores samarbejde med centeret.

Søren Munthe
Vicerektor og it-ansvarlig

Svend _madsen